DE ROLVERDELING

Het verzuimprotocol

Langdurig ziekteverzuim is voor alle betrokkenen vervelend: de zieke, de collega's,  de werkgever en de bedrijfsvoering. De overheid, werkgevers, werknemers en instanties als de arbo- en re-integratiedienst (hierna arbodienst genoemd), werken daarom samen aan een goede oplossing.

Uit onderzoek blijkt dat de eerste maanden van ziekte bepalend zijn voor de duur van het gehele verzuim. Hoe langer iemand thuis blijft, hoe groter de kans is dat hij of zij in de WIA  terechtkomt. Wanneer de werknemer en de werkgever snel na de ziekmelding snel met elkaar in contact komen en de duur van het verzuim en de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan bespreken, heeft dat in de meeste gevallen een positief resultaat. (Een werkgever mag officieel niet vragen naar de aard van de ziekte).

Daarom richt de regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter zich vooral op de samenwerking tussen werkgever en de zieke werknemer.

Het verzuimprotocol

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, worden diverse stappen doorlopen om ervoor te zorgen dat deze zo snel mogelijk weer terug op de werkplek is. Deze stappen vormen de regels waaraan u en uw werknemer zich moeten houden. Deze regels heeft de overheid beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter die per 1 april 2002 van kracht is. Bedrijven nemen deze regels in hun verzuimprotocol op.

 

In het kort komen deze regels op het volgende neer:

  • Ziektegevallen in de onderneming worden tijdig vermeld bij de arbodienst, uiterlijk op de vierde dag.
  • Er wordt een re-integratiedossier aangelegd, waarin ondermeer alle door u en de werkgever gemaakte afspraken en ondernomen activiteiten gericht op herstel en re-integratie zijn vermeld
    • Wanneer een werknemer zes weken ziek is en de verzuimdienst voorziet dat het verzuim lang zal duren, zal deze een advies uitbrengen over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting. Dit advies wordt meestal opgesteld door de bedrijfsarts, eventueel in samenwerking met de arbeidsdeskundig casemanager;

Contact

Verzuimvizie BV

Statensingel 22

6217 KD MAASTRICHT

Telefoon: 043 – 240 00 30

Email: info@verzuimvizie.nl

Kamer van Koophandel : 14116892

 

Copyright 2021 | Verzuimvizie