DE ROLVERDELING

Uw Arbodienst: Verzuimvizie

Uw arbodienst: Verzuimvizie

De hoofdactiviteiten van ons bedrijf zijn te verdelen in:

 • consultancyactiviteiten op het vlak van verzuimmanagement
 • verzuim- en re-integratiebegeleiding van werknemers
 • personele ondersteuning door het uitlenen van onze adviseurs
 • deskundigheidsbevordering van leidinggevenden en P&O’ers.

 

Verzuimvizie biedt geen deeloplossingen maar een complete aanpak van het ziekteverzuim, zowel op beleidsniveau als concreet op de werkvloer.

 

Verzuimvizie werkt met lokale verzuimbegeleiders en dienstverleners uit Zuid-Limburg. De partners werken met dezelfde methodieken en hetzelfde geautomatiseerde werksysteem.

 

De binnendienst

Onze organisatie bestaat uit  goed bereikbare en betrouwbare binnendiensten. Deze binnendiensten zijn het logistieke coördinatie- en aanspreekpunt voor werkverdeling, kwaliteitscontrole en facturering.

 

Als u vragen heeft over bijvoorbeeld uw ziekmelding, de oproepdatum  of wanneer u onze adviseur niet kunt bereiken dan kunt u alle werkdagen terecht bij de binnendienst in de regio Zuid-Limburg.

 

Voor meer inhoudelijke vragen over de verzuim - en re-integratiebegeleiding kunt u terecht bij uw arbeidsdeskundig casemanager.

 

De arbeidsdeskundige casemanager

Uw arbeidsdeskundige casemanager is uw eerste inhoudelijke aanspreekpunt. De arbeidsdeskundig casemanager verzorgt samen met de werkgever en werknemer de uitvoering van het re-integratietraject. De arbeidsdeskundig casemanager coördineert het re-integratieproces en weet wanneer, welke actie, door wie moet worden ondernomen.

 

Betrokken partijen kunnen zijn: de bedrijfsarts, het UWV, de afdeling personeelszaken, de afdeling financiën of een accountant en uiteraard de leidinggevende en de werknemer. Ook wordt de arbeidsdeskundig casemanager op specifieke onderdelen ingezet en onderzoekt hij bijvoorbeeld de werkplekken, adviseert hij over de noodzaak van functieaanpassingen en stelt hij vast welke de alternatieve passende re-integratiemogelijkheden in het eigen bedrijf of op de arbeidsmarkt zijn.

 

 Kort samengevat zijn de taken van de casemanager:

 • coördinatie van het re-integratieproces
 • ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak
 • ondersteuning bij de WIA -aanvraag
 • advisering van werkgever en werknemer over passend (nieuw of aangepast) werk.
 • Aanvraag arbeidsomstandighedenspreekuur.

 

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts is de adviseur op het vlak van de belastbaarheid van de werknemer. Een onmisbare schakel in het re-integratieproces. De bedrijfsarts adviseert welke beperkingen de werknemer heeft, waartoe de werknemer (op termijn) lichamelijk of mentaal nog in staat is en hoe de werknemer zijn gezondheid en belastbaarheid kan verbeteren. Daarnaast beoordeelt de bedrijfsarts of er sprake is van beroepsgebonden aandoeningen/beroepsziekten.

 

De bedrijfsarts bespreekt met de arbeidsdeskundig casemanager elke ziekmelding en plant gedurende de volledige verzuimperiode diens eigen medische onderzoeken.

 

Kort samengevat zijn de taken van de bedrijfsarts:

 • advisering over de mate van belastbaarheid van de werknemer (wat kan de werknemer nu wel en wat kan de werknemer niet?)
 • adviseert over de verwachting over het herstel van deze belastbaarheid (prognose)
 • adviseert of er een interventie (therapie of training) is aangewezen om de belastbaarheid voor werk te verbeteren
 • verzorgt de verwijzing naar de curatieve sector.
 • het melden van aangetoonde beroepsziekten aan het Nederlandse Centrum van Beroepsziekten

 

Toelichting:

Bij het melden van beroepsziekten neemt Verzuimvizie de richtlijnen van het NCvB in acht.

Vermoede beroepsziekten worden gemeld bij de werkgever, de werknemersvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, bij de belang-hebbende werknemers. Verzuimvizie meldt arbeid-gebonden factoren die leiden tot klachten en beroepsziekten bij de  werkgever en vermeldt de meldingsplicht aan het NCvB

 

Andere re-integratieprofessionals

Naast de re-integratiebegeleiding door de arbeidsdeskundig casemanager en de bedrijfsarts, kan extra inzet soms nodig zijn. Extra inzet om te zorgen dat u het werk beter aankan of eerder kan hervatten.

 

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van specialisten die Verzuimvizie op afroep van uw werkgever kan verzorgen:

 

 • Verbetering van de lichamelijke belastbaarheid door inzet van de bedrijfsfysiotherapeut (bijvoorbeeld een rugtraining, omgaan met RSI-klachten)
 • Verbetering van de mentale belastbaarheid door inzet van een psycholoog (bijvoorbeeld cognitieve therapie bij een burn-out)
 • Verbetering van de sociale situatie van de werknemer door de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker (bijvoorbeeld bij een overlijden van de partner van de werknemer of een scheiding)
 • Loopbaanondersteuning door de inzet van een loopbaanadviseur (bijvoorbeeld als u niet meer kan werken bij uw werkgever en u een re-integratietraject gericht op een nieuw bedrijf moet gaan volgen)
 • Conflictbemiddeling door de inzet van een mediator
 • Inventarisatie van de verzuimoorzaken die het verzuim in uw bedrijf veroorzaken door een arbeidskundig consultant (bijvoorbeeld om te bepalen welke verzuimaanpak uw bedrijf verdient).

Contact

Verzuimvizie BV

Statensingel 22

6217 KD MAASTRICHT

Telefoon: 043 – 240 00 30

Email: info@verzuimvizie.nl

Kamer van Koophandel : 14116892

 

Copyright 2021 | Verzuimvizie